Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Definities

  • Annelies Terluin, hierna genoemd: “de consultant”;

  • Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Annelies Terluin een overeenkomst sluit tot het verzorgen van coaching, hierna genoemd: “de klant”;
     
  • Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Annelies Terluin een overeenkomst sluit tot het verzorgen van workshops of lezingen, hierna genoemd: “de opdrachtgever”.
     

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de consultant. Van deze voorwaarden kan alleen na overleg schriftelijk worden afgeweken.
 

Kwaliteit

De consultant verplicht zich ertoe kwaliteitsvol werk te leveren. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van het werk verlopen naar het beste vermogen van de consultant.

Privacy
De consultant verplicht zich ertoe om alles wat in het contact met de klant besproken wordt, vertrouwelijk te behandelen.
 

Intakegesprek

Voor de start van een opruimsessie is er een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in de woning of kantoorruimte die de klant wenst op te ruimen. Het kennismakingsgesprek duurt 1/2 uur en is gratis.
 

Op basis van dit gesprek kan zowel de klant als de coach beslissen om een opruimsessie in te plannen. Een intakegesprek houdt geen verplichting in voor het opstarten van opruimsessies, noch voor de klant, noch voor de consultant.

Opruimsessie
Een opruimsessie duurt maximaal 6 uur per dag en vindt plaats in de woning of kantoorruimte die de klant wenst op te ruimen.
 

De opruimsessie start stipt op het afgesproken uur. Voor een optimaal resultaat zorgt de klant ervoor dat hij/zij tijdens de opruimsessie zo weinig mogelijk gestoord kan worden.


Tijdens de opruimsessie leert de consultant de klant al doende technieken aan die hem/haar in staat stellen doeltreffend op te ruimen en de ruimte ook in de toekomst opgeruimd te houden. Tijdens elke opruimsessie wordt er dus een zichtbaar resultaat behaald.


Mogelijk geeft de consultant taken aan de klant die hij/zij alleen verder kan afwerken na het vertrek van de consultant. Dit gebeurt steeds in overleg met de klant en nadat de klant alle nodige informatie heeft ontvangen om de taken uit te voeren.

Pauzes kunnen gehouden worden op initiatief van de klant. De consultant zal hiertoe zelf geen initiatief nemen.


Tijdens de opruimsessie focust de klant zich op zijn/haar persoonlijke spullen. Spullen van huisgenoten of anderen worden niet behandeld tijdens de opruimsessie, tenzij de klant daarvoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gekregen van hen.


 

Aansprakelijkheid

De consultant is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de klant heeft genomen tijdens de opruimsessie, al dan niet in overleg met de coach.
De klant is steeds zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.
De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij de consultant heeft gemeld.

Als er door het verrichten van diensten door de consultant schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de consultant afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.

Elke aansprakelijkheid van de consultant voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitgesloten.

​ 

Workshops en lezingen

Workshops en lezingen worden op maat van de opdrachtgever samengesteld.

Na de informatievraag van de opdrachtgever met een beschrijving van de opdracht, bezorgt de consultant een vrijblijvende offerte aan de opdrachtgever. Op basis daarvan kan beslist worden tot samenwerking.
 

Afzegging en annulering

Opruimsessie

Afspraken voor een opruimsessie kunnen ten laatste 24 uur vooraf geannuleerd worden per e-mail of telefoon.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt er € 50 in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de klant.
 

De consultant houdt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hierover onmiddellijk op de hoogte gebracht. De consultant zal in dat geval andere data voorstellen. De klant heeft dan geen recht op een schadevergoeding.
 

Als de klant tijdens een opruimsessie beslist om op een vroeger uur dan afgesproken te stoppen, wordt het volledige tarief van de sessie aangerekend.
 

Wanneer de consultant ervan overtuigd is de klant niet verder te kunnen coachen, om welke reden dan ook, dan kan de opruimsessie voortijdig beëindigd worden. In dat geval heeft de klant recht op een terugbetaling van de onvoltooide uren van de opruimsessie.
 

Workshops en lezingen

De opdrachtgever kan de workshop of lezing tot 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk per e-mail kosteloos annuleren.
 

Bij annulering per e-mail minder dan 30 kalenderdagen op voorhand wordt 50% van de totale prijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 

Bij annulering minder dan 14 kalenderdagen op voorhand of bij niet-annulering wordt de totale prijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 

De consultant heeft het recht om elke workshop of lezing te annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.


 

Betalingen

Het volledige bedrag van een opruimsessie, workshop of lezing moet uiterlijk aan het einde van de opruimsessie betaald zijn, of 14 kalenderdagen na factuurdatum zoals alle andere facturen.
 ​